Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to system, w którym zbierane i przetwarzane są informacje o osobach sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Do tej pory w CRBR zarejestrowało się 178,5 tys. spółek. 

Tymczasem z danych statystycznych z lat minionych wynika, że zgłoszenia powinno dokonać blisko pół miliona podmiotów. Nieprzesłanie tych informacji fiskusowi może skutkować karą w wysokości do miliona złotych. Sprawdź, czy na Tobie również spoczywa obowiązek rejestracji w CRBR. 

Co oznacza powołanie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych dla przedsiębiorców? Kto zobowiązany jest do rejestracji i jak to zrobić? W dzisiejszym wpisie znajdziesz wszystko, co powinieneś wiedzieć o CRBR.

Czym jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych?

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych funkcjonuje już od 10 miesięcy – wystartował 13 października 2019 r. Jego głównym celem – jak wyjaśnia minister finansów – jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. 

To system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Jak tłumaczy resort finansów: […] posiadanie dokładnych i aktualnych danych o beneficjentach rzeczywistych uniemożliwia przestępcom ukrycie swojej tożsamości w skomplikowanej strukturze korporacyjnej. Publiczny charakter rejestru, umożliwiający każdemu nieodpłatny dostęp do informacji o beneficjentach rzeczywistych, zapewnia również większą kontrolę informacji przez społeczeństwo obywatelskie oraz przyczynia się do zwiększenia zaufania do rynku finansowego i uczestników obrotu gospodarczego.

Powstanie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych wynika z realizacji przepisów ustanowionych przez Unię Europejską w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Unijne dyrektywy zobowiązują państwa członkowskie do przechowywania informacji na temat beneficjentów rzeczywistych w centralnym rejestrze oraz do udostępniania tych informacji właściwym organom i jednostkom analityki finansowej, a także podmiotom zobowiązanym.

Podstawą funkcjonowania rejestru w Polsce jest ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2020 r., poz. 971).

Kim jest beneficjent rzeczywisty?

Beneficjent rzeczywisty to m.in. osoba/osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad danym podmiotem. W przypadku spółek kapitałowych są to wspólnicy posiadający więcej niż 25% liczby głosów lub udziałów/akcji w kapitale zakładowym spółki; w sytuacji spółek osobowych są to wszyscy wspólnicy. Pełna definicja beneficjenta rzeczywistego znajduje się w art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2020 r., poz. 971).

Kto musi wpisać się do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych?

Do CRBR mają obowiązek się zgłosić wszystkie spółki prawa handlowego, które podlegają obowiązkowemu wpisowi do KRS, z wyjątkiem spółek partnerskich oraz publicznych spółek akcyjnych.

Spółki, mające obowiązek zgłoszenia się i aktualizowania informacji w rejestrze, to:

 • spółki jawne,
 • spółki komandytowe,
 • spółki komandytowo-akcyjne,
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • proste spółki akcyjne,
 • spółki akcyjne (z wyjątkiem spółek publicznych).

Jakie dane trzeba zgłosić do CRBR?

Zgłoszenie do CRBR obejmuje dane spółki oraz dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego oraz członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki. Zgłosić należy więc:

 1. dane spółki:
  1. nazwa (firma),
  2. forma organizacyjna (np. spółka komandytowo-akcyjna),
  3. siedziba,
  4. numer w KRS,
  5. numer NIP;
 2. dane beneficjenta rzeczywistego i osób, które reprezentują spółkę:
  1. imię i nazwisko,
  2. obywatelstwo,
  3. państwo zamieszkania,
  4. numer PESEL albo datę urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL,
  5. informacje o wielkości i charakterze udziału lub uprawnienia, które posiada.

Konieczne jest również złożenie przez osobę dokonującą zgłoszenia oświadczenia o prawdziwości przekazywanych danych pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Kiedy należy zgłosić się do CRBR?

Nowo utworzone podmioty mają 7 dni, by wpisać się do rejestru. W przypadku spółek już istniejących, obowiązywał termin do 13 kwietnia 2020 r., jednak ze względu na epidemię koronawirusa, został ostatecznie przedłużony do 14 lipca 2020r. Brak zgłoszenia lub spóźnienie się może skutkować wysoką karą – nawet do 1 miliona złotych. 

Zgłoszenie do CRBR tylko elektroniczne

Rejestracji dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji spółki. Zgłoszenie danych do CRBR jest bezpłatne i odbywa się wyłącznie elektronicznie na stronie: https://www.podatki.gov.pl/crbr/. Zgłoszenie musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP przez osoby uprawnione. W sytuacji, gdy wymagana jest łączna reprezentacja zgłoszenie musi być podpisane przez wszystkie wymagane osoby.

Jak mogę szybko wyrobić kwalifikowany podpis elektroniczny, nawet jeśli mieszkam za granicą?

Jeśli potrzebujesz e-podpisu, aby szybko i bez problemów złożyć wniosek do CRBR, wejdź na stronę https://esign.pl/podpis-elektroniczny/ i zamów usługę kwalifikowanego podpisu elektronicznego w wersji premium, flextime lub expres.

Wdrażamy i odnawiamy e-podpisy nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Skorzystaj z naszych usług – otrzymasz swój podpis zdalnie lub przylecimy do Ciebie, aby przekazać Ci narzędzie, dzięki któremu prowadzenie firmowej dokumentacji przeniesie się na wyższy poziom. 

Masz pytanie? Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji elektronicznie: biuro@esign.pl oraz telefonicznie: +48 22 398 43 50, +48 699 585 770.