REGULAMIN DODAWANIA OPINII

Niniejszy Regulamin dodawania opinii (dalej: Regulamin) określa zasady zamieszczania opinii Użytkowników na temat produktów będących w ofercie sklepu internetowego www.esign.pl prowadzonego przez Super Savers Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 37,  02 – 220 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestr Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w dla m.st Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000711131, posiadającą kapitał zakładowy wysokości 10.000,00 zł. (dalej: „Super Savers”).

§ 1

 1. Opinię na temat produktów będących w ofercie sklepu internetowego www.esign.pl (dalej: „Serwis”) może dodać każdy Użytkownik serwisu, tj. również Użytkownik, który nie dokonał zakupu produktu w sklepie www.esign.pl
 2. Za Opinię Użytkownika uważa się subiektywną wypowiedź dotyczącą produktu zamieszczoną w Serwisie oceniającą walory użytkowe produktu lub/oraz usługi. Za Opinie nie są uważane uwagi na temat terminu dostawy, płatności, obsługi i usług realizowanych przez Super Savers lub współpracujących z nią kontrahentów oraz inne uwagi, które nie dotyczą bezpośrednio produktu. (dalej: „Opinia”).
 3. Użytkownik przesyłając do serwisu www.esign.pl  opinię o produkcie/ach akceptuje i wyraża zgodę na przestrzeganie zasad Regulaminu.
 4. Rezygnacja z usługi zamieszczania Opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Użytkownika w Serwisie.

§ 2

 1. Aby Opinia mogła być opublikowana w Serwisie powinna być napisana w języku polskim z zachowaniem obowiązujących zasad poprawnej polszczyzny.
 2. Publikowane wypowiedzi są subiektywnymi Opiniami Użytkowników.
 3. W celu opublikowania Opinii Użytkownik powinien podać następujące dane, tj.:
  1) adres e-mail (niewidoczny dla innych Użytkowników Serwisu),
  2) nazwę (imię, nazwisko lub pseudonim). Dane te mogą posłużyć w celu weryfikacji prawdziwości wypowiedzi
  3) ocenę w skali od 1-5,
  4) treść Opinii.
 4. Opinia nadesłana przez Użytkownika zostanie opublikowana po weryfikacji przez specjalistę ds. e-commerce pod kątem zgodności jej treści z zasadami przewidzianymi w Regulaminie. Super Savers jest uprawniona do decydowania o umieszczaniu w Serwisie lub odrzucaniu nadesłanej Opinii w sytuacji, gdy wystąpi okoliczność wskazana w § 2 ust. 3 lub § 3 ust. 3 oraz § 3 ust. 4 Regulaminu. Decyzja 
o umieszczaniu w Serwisie lub odrzucaniu nadesłanej Opinii następuje w terminie do 7 dni kalendarzowych liczonych od momentu przesłania Opinii przez Użytkownika. O odrzuceniu Opinii Użytkownik jest informowany w wiadomości wysłanej na adres e-mail podany w formularzu dodawania opinii, wraz z podaniem przyczyny odrzucenia opinii. W razie odmowy opublikowania Opinii Użytkownik ma możliwość ponownego umieszczenia Opinii spełniającej warunki niniejszego Regulaminu.
 5. Użytkownik oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego w Serwisie.
 6. Treści Opinii Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.
 7. Możliwość pozostawienia Opinii ogranicza się do umieszczenia tekstu, tj. Użytkownik nie może dodawać m.in. plików graficznych czy multimedialnych.

§ 3

 1. Opinii dodawanych przez Użytkowników za pośrednictwem ogólnodostępnego Formularza dodawania Opinii widocznej w sklepie www.esign.pl. Super Savers nie weryfikuje pod kątem tego czy Opinia pochodzi od Użytkownika, który używał produktu lub go nabył poza sklepem www.esign.pl
 2. Super Savers weryfikuje czy adres e-mail podany podczas dodawania Opinii jest zgodny z adresem e-mail użytym do zakupu na www.esign.pl opiniowanego produktu (tzn. czy adres e-mail został użyty w czasie składania zamówienia, które zostało w zrealizowane).
 3. Nazwa oraz Tytuł wybrane przez autora Opinii nie mogą naruszać niczyich dóbr osobistych jak również nie mogą naruszać dobrych obyczajów.
 4. Super Savers zastrzega sobie prawo do odrzucenia Opinii w przypadku, gdy:
  1) zawierają treści powszechnie uważane za wulgarne, obrażające innych, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne lub dobre obyczaje,
  2) zawierają treści reklamowe lub inne treści o charakterze komercyjnym,
  3) zawierają odnośniki do innych stron internetowych, serwisów innych niż www.esign.pl , w szczególności konkurencyjnych sklepów internetowych lub stron naruszający prawo polskie,
  4) zwierają dane osobowe, teleadresowe, adresy mailowe itp.,
  5) naruszają prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe i inne prawa własności intelektualnej,
  6) nie dotyczą w całości lub w części opiniowanego produktu/usługi,
  7) nie zawierają wartości merytorycznej,
  8) są kopią Opinii w całości lub części innych Użytkowników Serwisu, producenta produktu lub zawierają fragmenty treści z różnych źródeł lub są kopią Opinii własnej;
  9) są wyłącznie opisem produktu,
  10) dotyczą terminu dostawy, stanu opakowania lub innych aspektów niezwiązanych z cechami i funkcjonalnością produktu.
 5. W Serwisie zamieszcza się wszystkie Opinie spełniające wymogi określone w niniejszym Regulaminie, zarówno pozytywne jak i negatywne

§ 4

 1. Użytkownik udziela Super Savers nieograniczonej w czasie licencji na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję przez Super Savers wszelkich zamieszczonych przez niego w Serwisie Opinii.
 2. W ramach udzielonej licencji Super Savers otrzymuje prawo do:
  1) rozpowszechniania Opinii przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet), publiczne wyświetlenie 
i republikację,
  2) utrwalanie i zwielokrotnianie Opinii – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Opinii, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
 3. W ramach udzielonej licencji autor wyraża zgodę na wykorzystywanie Opinii w dowolnych częściach, udzielanie sublicencji osobom trzecim na wykorzystywanie utworu lub jego części, wykorzystywanie utworu lub dowolnej jego części w celu promocji i reklamy Super Savers. Jednocześnie autor udzielając licencji, zapewnia Super Savers, że Opinia jest autorska oraz jest wynikiem własnej intelektualnej pracy Użytkownika, nie narusza praw autorskich osób trzecich. W przypadku nieprawdziwości powyższych oświadczeń Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za naruszenie ich praw.

§ 5

 1. Super Savers zastrzega sobie prawo do kontaktu z Użytkownikiem zamieszczającym Opinię pod pozostawionym adresem e-mail.
 2. Reklamacje związane z dodawaniem Opinii w Serwisie neonet.pl prosimy składać przez formularz kontaktowy: www.esign.pl/kontakt/. Super Savers ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Użytkownika adres e-mail lub w inny wskazany przez niego sposób.
 3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.esign.pl
 4. Super Savers zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmieniony Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na stronie internetowej Serwisu.
 5. Super Savers zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji treści Regulaminu i to ta interpretacja będzie wiążąca.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej Serwisu.