W związku z licznymi utrudnieniami wynikającymi z pandemii koronawirusa ministerstwo finansów przedłużyło od 21 dni do 3 miesięcy terminy sporządzenia, zatwierdzenia i złożenia sprawozdania finansowego za 2019 r. Poznaj szczegóły ogłoszonych zmian. 

W obliczu walki z COVID-19 niemal każda dziedzina naszej codzienności została zakłócona. Z powodu ograniczeń wywołanych pandemią z problemami zmagają się także jednostki prowadzące księgi rachunkowe. Zator księgowań i przygotowania bilansów, będące efektem dezorganizacji dotychczasowego obiegu dokumentów oraz pracy działów księgowych, poskutkował niemożnością przygotowania w terminie sprawozdań finansowych. Sytuacja ta dotyczy zwłaszcza tych podmiotów, które mają kalendarzowy rok obrotowy. 

Na mocy kwietniowej nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadzono zmiany w zakresie sprawozdawczości finansowej. „Wychodzimy naprzeciw postulatom obywateli i przesuwamy terminy na przygotowywanie różnego rodzaju sprawozdań. Zarówno finansowych jak i budżetowych” – wyjaśniał minister finansów Tadeusz Kościński, zaś ministerstwo, zaraz po przyjęciu specustawy, wydało rozporządzenie przedłużające terminy.

Ewidencja księgowa

Rozporządzenie wprowadza przedłużenie terminów, o których mowa w ustawie o rachunkowości lub rozporządzeniu ministra finansów:

 • o 90 dni, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF – o 60 dni w zakresie sporządzenia zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy,
 • o 90 dni, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF – o 60 dni, w zakresie terminu zakończenia inwentaryzacji,
 • o 3 miesiące, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF oraz jednostek sfery budżetowej o 2 miesiące – w zakresie terminu zamknięcia ksiąg rachunkowych,
 • o 60 dni terminu w odniesieniu do ostatecznego zamknięcia i otwarcia ksiąg rachunkowych dla jednostek sfery budżetowej.

Sprawozdawczość finansowa

O 2 lub 3 miesiące, w zależności od typu jednostek, zostaną wydłużone terminy na sporządzenie sprawozdań finansowych. To rozwiązanie uwzględnia też potrzeby odbiorców informacji pochodzących ze sprawozdań.

Dla jednostek podległych KNF oraz jednostek działających w sferze budżetowej wydłużamy o 2 miesiące terminy sporządzenia, zatwierdzenia, przekazania do właściwych jednostek, organów lub rejestrów, a także udostępniania do wiadomości publicznej sprawozdań finansowych. Dla pozostałych jednostek przesunięcie wynosi 3 miesiące.

Rozporządzenie wprowadza:

 • Przedłużenie do 31 lipca 2020 r. terminu dotyczącego przekazania sprawozdania finansowego osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą do Szefa KAS.
 • Przedłużenie o 3 miesiące, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF o 2 miesiące, terminów w zakresie:
  • sporządzania i zamieszczania na stronie internetowej sprawozdania na temat informacji niefinansowych,
  • sporządzania i zatwierdzania rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
  • sporządzenia i zamieszczenia na stronie internetowej sprawozdania grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych,
  • sporządzenia sprawozdania z płatności oraz skonsolidowanego sprawozdania z płatności,
  • sporządzenia sprawozdania z działalności, oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej.
 • Przedłużenie o 60 dni terminów w odniesieniu do przekazywania i zatwierdzania sprawozdań, w tym sprawozdań finansowych, o których mowa w art. 270 ust. 1 i 4 ustawy o finansach publicznych.
 • Przedłużenie o 2 miesiące terminów dotyczących sporządzania i zatwierdzania rocznego sprawozdania finansowego, o których mowa w § 39 ust. 1 i 4 rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych.
 • Przedłużenie o 2 miesiące terminów dotyczących zatwierdzenia oraz złożenia do ogłoszenia rocznego sprawozdania finansowego, oraz rocznego połączonego sprawozdania finansowego z rocznymi sprawozdaniami jednostkowymi subfunduszy, o których mowa w § 40 ust. 2 i 3 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych.
 • Przedłużenie terminów dla jednostek sfery budżetowej, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie rachunkowości budżetowej:
  • o 60 dni, w odniesieniu do:
   • sporządzenia sprawozdań finansowych jednostki obsługującej organ, któremu podlega placówka,
   • przekazywania sprawozdań finansowych do właściwej jednostki,
   • publikacji sprawozdań finansowych na BIP,
  • o 2 miesiące, w odniesieniu do sporządzania sprawozdań finansowych przez jednostki.

Sprawozdawczość budżetowa

 • Rozporządzenie przewiduje przedłużenie przypadających w 2020 r. terminów, o których mowa w ustawie o finansach publicznych (uofp):
 • o 30 dni, w odniesieniu do:
  • podawania do publicznej wiadomości przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego (jst) informacji ujętych w art. 37 uofp,
  • przedstawiania właściwemu zarządowi jst informacji ujętych w art. 265 pkt 1 uofp,
  • przedstawiania organowi stanowiącemu jst i RIO informacji ujętych w art. 266 uofp,
 • o 60 dni, w odniesieniu do przekazywania i zatwierdzania sprawozdań, w tym sprawozdania z wykonania budżetu, o których mowa w art. 270 ust. 1 i 4 uofp;
 • Rozporządzenie przewiduje również przedłużenie o 21 dni terminów przekazywania sprawozdań, określonych w rozporządzeniu w sprawie sprawozdawczości budżetowej:
 • w przypadku sprawozdań kwartalnych Rb-50 za I kwartał 2020 r., o których mowa w załączniku nr 38 do tego rozporządzenia;
 • w przypadku sprawozdań, o których mowa w załączniku nr 40 do tego rozporządzenia:
  • kwartalnych za I kwartał 2020 r., z wyłączeniem sprawozdań Rb-27ZZ;
  • miesięcznych za miesiąc: marzec i kwiecień 2020 r.

Sprawozdawczość statystyczna

Rozporządzenie przewiduje przedłużenie o 30 dni terminów sporządzenia i przekazania przez jednostki sektora finansów publicznych sprawozdań za I kwartał 2020 r., określonych w rozporządzeniu w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.

E-sprawozdanie tylko z kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Wprowadzone specustawą zmiany dotyczą wyłącznie terminów składania sprawozdań finansowych. Niezmiennym pozostaje, że każde sprawozdanie należy przygotować w pliku XML i opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Twoja firma musi zatem dysponować odpowiednimi narzędziami, a więc: oprogramowaniem, które pozwoli wygenerować i zapisać sprawozdanie w określonym przepisami formacie oraz kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zwanym również e-Podpisem.

Jak wyrobić kwalifikowany podpis elektroniczny?

Kwalifikowany podpis elektroniczny możesz zdobyć w bardzo szybkim czasie i to bez wychodzenia z domu. Wystarczy, że wejdziesz na stronę:
https://esign.pl/podpis-elektroniczny/ i wybierzesz opcję najlepszą dla siebie i swojej firmy.

Masz jakiekolwiek pytanie na temat e-Podpisu? Skontaktuj się z nami:

e-mail: biuro@esign.pl,
tel: +48 22 398 43 50,
+48 699 585 770. 

Pomożemy Ci wypełnić wszelkie dokumenty i bezstresowo złożyć e-sprawozdanie finansowe.

 

Źródło: https://www.podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finansowe/wyjasnienia-esf/przedluzone-terminy-sporzadzenia-i-przekazania-sprawozdan-finansowych/