Polska jest coraz bardziej elektroniczna, a podpis elektroniczny na dobre zagościł nie tylko w naszych firmach, czy instytucjach publicznych, ale także w naszych domach.

Posiadasz e-podpis, lecz wykorzystujesz go tylko raz w miesiącu, bo nie wiesz, do czego jeszcze może się przyda? W tym artykule pokażemy Ci jak wiele zastosowań ma podpis elektroniczny w naszym kraju, zarówno w sferze firmowej, jak i prywatnej.

Dzięki wykorzystaniu e-podpisu oszczędzisz czas na dojazdach i kolejkach oraz pieniądze na znaczkach, kopertach i kurierach. Czy kiedykolwiek policzyłeś cały czas, jaki spędziłeś w urzędach, załatwiając swoje prywatne sprawy? Ten cenny czas, który mógłbyś poświęcić  rodzinie lub przyjaciołom? Nigdy więcej! Dowiedz się, gdzie wykorzystasz podpis elektroniczny.

Pamiętaj o tym, że w niektórych obszarach, jak np. zamówienia publiczne (JEDZ) czy podatek VAT (przesyłanie do US Jednolitego Pliku Kontrolnego) obowiązek posiadania podpisu elektronicznego jest bezwzględny. Dowiedz się, czy ten obowiązek nie ciąży również na Tobie.

Oto obszary zastosowania podpisu elektronicznego:

1. ZUS – program Płatnik

http://pue.zus.pl/platnik

Wysyłka deklaracji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

2. EPU – Elektroniczne postępowanie upominawcze

https://www.e-sad.gov.pl/

 • Monitorowanie spraw sądowych,
 • Składanie pozwów w sądzie elektronicznym.

3. Platforma ePUAP

https://epuap.gov.pl/

Uzyskanie szybkiego dostępu do systemu e-PUAP dzięki zastosowaniu podpisu elektronicznego do potwierdzenia.

4. Urząd Skarbowy – eDeklaracje

Wysyłka deklaracji do Urzędu Skarbowego
(Od 1 stycznia 2015 r. każdy podmiot zatrudniający więcej niż 5 pracowników jest zobowiązany do składania deklaracji CIT-8, PIT-11 i IFT-2 wyłącznie przez Internet).

5. Portal S24

https://ekrs.ms.gov.pl/

 • Zakładanie spółek prawa handlowego,
 • Edycja danych spółki,
 • Składanie sprawozdań finansowych spółki,

6. CEIDG

www.ceidg.gov.pl

 • Założenie Działalności Gospodarczej,
 • Edycja danych,
 • Zawieszenie,
 • Likwidacja.

7. Podpisywanie umów cywilno-prawnych i bezpieczna wysyłka ich drogą elektroniczną (brak ryzyka podrobienia podpisu). 

Podpisywanie faktur i zapewnienie im autentyczności w komunikacji drogą internetową. Rekomendujemy, aby umowy zapisywać jako plik PDF i te pliki podpisywać podpisem kwalifikowanym.

8. E-akta.

Od 1 stycznia 2019 roku pracodawca może przechowywać akta pracownicze w formie elektronicznej. Dokumenty takie jak np. kontrakt menedżerski, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa o pracę, regulamin wynagradzania, regulamin premiowania, wniosek urlopowy, rozliczenie delegacji mogą być podpisywane podpisem elektronicznym.

9. Aukcje i przetargi elektroniczne

10. UODO – Urząd Ochrony Danych Osobowych

https://www.uodo.gov.pl/

Składanie wniosków do UODO

11. RODO

https://www.biznes.gov.pl/pl/e-uslugi/00_0871_00

Zawiadomienie o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych Osobowych

12. Sądy Rejestrowe/Centralna Informacja/MSIG

https://pdi.ms.gov.pl/

Możliwość uzyskania elektronicznego dostępu do ww. podmiotów.

13. ZSMOPL (Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi)

https://ewa-zsmopl.ezdrowie.gov.pl/

Założenie konta przy pomocy podpisu elektronicznego

14. Usługi Elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia

https://www.praca.gov.pl/

 • Możliwość zgłoszenia oświadczenia o zatrudnieniu cudzoziemca,
 • Złożenie wniosku o pozwolenie na pracę stałą lub sezonową dla cudzoziemca.

15. GIIF – Generalny Inspektorat Informacji Kredytowej

https://www.giif.mofnet.gov.pl/giif/

Zgodnie z obowiązkiem możliwość przesłania do GIIF informacji o transakcjach, których wartość przekracza 15 000 euro, lub takich, co do których okoliczności wskazują, że środki służące do ich przeprowadzenia mogą pochodzi z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

16. eDzienniczek

https://librus.pl

https://uonetplus.vulcan.net.pl/rybnik

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym na szkoły – możliwość podpisywania danych z systemu np. Librus lub Vulcan, który przechowuje informacje o uczniu (oceny, obecności itp.).

17. Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych

https://puesc.gov.pl/e-intrastat

Możliwość składania elektronicznych deklaracji celnych.

18. PKK – Profil Kandydata na Kierowcę

https://info-car.pl/infocar/profil-kierowcy/dla-osk.html

Możliwość elektronicznej korespondencji zgodnie z obowiązkiem przesyłania do Starostwa Profilu kandydata na kierowcę (PKK).

19. PARP – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

https://www.parp.gov.pl/

Możliwość składania wniosków o dotację unijną.

20. Elektroniczna dokumentacja medyczna (EDM)

 • Autoryzacja dokumentacji medycznej prowadzonej przez placówkę służby zdrowia,
 • Uzyskanie danych zgromadzonych w Systemie Informacji Medycznej z zastosowaniem podpisu elektronicznego.

21. eUKW – Elektroniczne Księgi Wieczyste

https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do

 • Przegląd ksiąg wieczystych,
 • Możliwość złożenia wnioski o wydanie dokumentów z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych,
 • Uzyskanie dostępu do elektronicznych zawiadomień o wpisie i informacji o stanie sprawy.

22. PURM – Portal Uczestnika Rynku Mocy, Polskie Sieci Elektroenergetyczne

https://purm.pse.pl

Dostęp do PURM, w zakresie pozwalającym na aktywny udział w procesach rynku mocy.

23. Portal Podatkowy

https://www.podatki.gov.pl/

 • Wysyłka JPK_VAT,
 • rozliczanie podatku PIT i CIT,
 • rozliczanie akcyzy.

24. e-PFRON2 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

https://pracodawca.e-pfron.pl/login

Składanie deklaracji i informacji na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

25. e-ZLA – Elektroniczne zwolnienia lekarskie

http://www.zus.pl/ezla

Zgodnie z obowiązkiem, możliwość wystawiania przez lekarzy elektronicznych zwolnień lekarskich.

26. E-recepty – System P1

https://sow.ezdrowie.gov.pl/wniosek

Zgodnie z obowiązkiem, możliwość realizacji przez apteki lub punkty apteczne recept on-line (obowiązek od 1 stycznia 2019).

27. Portal Obywatel.gov.pl

https://obywatel.gov.pl

Możliwość sprawdzenia:

 • czy dowód osobisty, paszport jest gotowy,
 • punkty karne,
 • rejestracja i wyrejestrowanie pojazdu,
 • zaświadczenia i odpisy,
 • sprawy w urzędzie stanu cywilnego i wiele innych.

28. Portal Emp@tia – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki społecznej

https://empatia.mpips.gov.pl/:

Wszystkie wnioski o świadczenia wychowawcze, rodzinne, alimentacyjne, dot. pomocy społecznej i opieki nad dziećmi

Obszar świadczenia wychowawcze

 • Wniosek o ustalenie prawa do Świadczenia Wychowawczego – SW-1 (500+),
 • Wniosek o ustalenie prawa do Świadczenia Dobry Start – SDS-1 (300+, wyprawka+).
 • Obszar Świadczenia Rodzinne
 • Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego – SR-1,
 • Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – SR-2 (becikowe),
 • Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego – SR-3,
 • Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego – SR-4,
 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego – SR-5,
 • Wniosek o ustalenie prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla osób, które otrzymywały do dnia 1 maja 2004 r. ustalone na siebie świadczenie na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (dz. u. z 1991 r. nr 45, poz. 200, z późn. zm.),
 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego – SR-7,
 • Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu – SR-8 (za życiem).

Obszar Karta Dużej Rodziny

 • Wniosek o ustalenie prawa do Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny – systemu zniżek dla rodzin wielodzietnych – KDR.

Obszar Fundusz Alimentacyjny

 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego – FA-1.

Obszar Pomoc Społeczna

 • Wniosek o przyznanie pomocy społecznej – PS-1,
 • Powiadomienie o zmianie sytuacji życiowej – PS-2,
 • Informacja o potrzebie przyznania pomocy społecznej innej osobie/rodzinie – PS-3.

Obszar Opieka nad dzieckiem do lat 3

 • Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów – RKZ-1,
 • Informacja o zmianie danych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych lub wykazie dziennych opiekunów – RKZ-2,
 • Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykreślenie z wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających – RKZ-3.
 • Turnusy rehabilitacyjne – rejestry
 • Wniosek o wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych – ON-1,
 • Wniosek o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywa
 • się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych – ON-2.
 • Wnioski międzyobszarowe
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o udzielonej pomocy – ZS-1,
 • Wniosek o umorzenie należności (w części lub w całości), rozłożenie na raty spłaty należności, odroczenie terminu płatności, zwolnienie lub zmniejszenie odpłatności (w związku z nienależnymi świadczeniami lub świadczeniami realizowanymi odpłatnie) – ZS-2,
 • Zgłoszenie nieprawidłowości do jednostki terenowej – ZS-3,
 • Wniosek o zmianę decyzji lub postanowienia – ZS-4.

29. eGO – Profil Zaufany

https://pz.gov.pl/pz/index

Dzięki podpisowi elektronicznemu możesz wyrobić bezpłatny Profil Zaufany przez Internet, bez wychodzenia z domu czy biura.

30. RPWDL – Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

https://rpwdl.csioz.gov.pl/

Każdy fizjoterapeuta jest zobowiązany do rejestracji swojej praktyki zawodowej przez stronę RPWDL do dnia 31.10.2019 roku.

31. Zaświadczenia o przebiegu lub ukończeniu studiów

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-zaswiadczenia-o-przebiegu-lub-ukonczeniu-studiow

Takie zaświadczenie może się przydać, na przykład kiedy chcesz wziąć kredyt studencki lub otworzyć przewód doktorski. Sprawdź, jak uzyskać takie zaświadczenie.

32. Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

https://rps.ms.gov.pl/

 • Przedstawiciele organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości mają wgląd do wszystkich danych zgromadzonych w Rejestrze z dostępem ograniczonym.
 • Dyrektorzy szkół, a także np. organizatorzy wypoczynku dla dzieci, mogą dowiedzieć się, czy osoba, którą chcą przyjąć do pracy, znajduje się w rejestrze.

33. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – CRBR

https://crbr.podatki.gov.pl/

CRBR gromadzi i przetwarza informacje o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką, zwanych beneficjentami rzeczywistymi.

34. Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami – BDO

https://bdo.mos.gov.pl

Wpis do BDO zobowiązane są wykonać podmioty, które:

 • wytwarzają odpady i prowadzą ewidencję odpadów;
 • wprowadzają na rynek krajowy produkty w opakowaniach, pojazdy, oleje, smary, opony, baterie bądź akumulatory, a także sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań.

35. Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą – RPWDL

www.rpwdl.csioz.gov.pl

Dokonywanie wpisów, zmian oraz wykreśleń w rejestrze:

 • Rejestr podmiotów leczniczych,
 • rejestr praktyk zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów oraz pielęgniarek i położnych.

Prowadź i rozwijaj swoją firmę wygodnie, bez zbędnej zwłoki, jak przystoi na XXI wiek. Pokaż swoim kontrahentom i klientom, że jesteś technologicznie przygotowany, już teraz wejdź na stronę https://esign.pl/podpis-elektroniczny/, wybierz podpis elektroniczny dla siebie i korzystaj z jego wszystkich dobrodziejstw.