W 2001 r., gdy wprowadzano pierwsze regulacje prawne, elektroniczny podpis  był głosem przyszłości, nowinką technologiczną traktowaną ze sporą dozą nieufności i dystansu. Jednak w związku z szybkim rozwojem technologicznym, stał się faktycznie obecny w codziennym i jest coraz chętniej wykorzystywanym narzędziem.

Najwięcej korzyści zastosowanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego przyniosło przedsiębiorcom. Natomiast z uwagi na to, że elektronizacja usług i procesów jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej na najbliższe lata, to możemy zakładać, że zasięg funkcjonowania e-podpisu będzie się tylko rozszerzał i wkraczał w kolejne sfery naszego życia.

Dzisiaj kwalifikowany elektroniczny podpis ma już ponad 40 zastosowań w kilku obszarach, które podzieliśmy następująco:

 1. Biznes,
 2. Urzędy i administracja,
 3. Sądownictwo i więzięnnictwo,
 4. Służba zdrowia,
 5. Pozostałe obszary.

Zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi zastosowaniami. Dzięki temu będziesz miał pewność, że wykorzystujesz 100% możliwości swojego podpisu kwalifikowanego.

Oto obszary, gdzie można zastosować elektroniczny podpis:

1. Podpisywanie umów cywilno-prawnych i bezpieczna wysyłka ich drogą elektroniczną (brak ryzyka podrobienia podpisu).

 • Podpisywanie umów i zapewnienie im autentyczności w komunikacji drogą internetową.
 • Rekomendujemy, aby umowy zapisywać jako plik PDF i te pliki podpisywać podpisem kwalifikowanym

2. E-akta

Od 1 stycznia 2019 roku pracodawca może przechowywać akta pracownicze w formie elektronicznej. Dokumenty takie jak np. kontrakt menedżerski, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa o pracę, regulamin wynagradzania, regulamin premiowania, wniosek urlopowy, rozliczenie delegacji mogą być podpisywane podpisem elektronicznym.

3. Platforma EFO 

Składanie ofert w przetargach prowadzonych przez Polską Grupę Górniczą S.A.

4. Zapisy na akcje spółek w postaci elektronicznej

Zapis na akcje w postaci elektronicznej wymaga wypełnienia formularza udostępnionego w systemie teleinformatycznym oraz opatrzenia kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, pod rygorem nieważności zapisu.

Podpis kwalifikowany jest jedyną łatwo dostępną metodą dla cudzoziemców, którzy chcieliby zainwestować w polskie spółki.

5. Platforma Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

Płatnik składek (np. przedsiębiorcy):

 • Korzystanie z aplikacji ePłatnik, za pomocą której m.in. można zgłosić
  pracownika do ubezpieczeń, wypełnić i przekazać dokumenty rozliczeniowe
  z wykorzystaniem danych z bazy ZUS,
 • Dla przedsiębiorców turystycznych i organizacji pożytku publicznego możliwość,
  oświadczenia w celu przystąpienia do programu Polski Bon Turystyczny (PBT).

Osoby ubezpieczone (np. pracownicy):

 • Możliwość sprawdzenia danych zapisanych na koncie w ZUS,
 • Dostęp do informacji o stanie konta ubezpieczonego,
 • Informacje o wystawionych zwolnieniach lekarskich.

Świadczeniobiorcy

 • Dostęp m.in. do formularza PIT 11A, czyli informacji o dochodach uzyskanych od ZUS
  lub do formularza PIT 40A, czyli rocznego obliczenia podatku przez ZUS,
 • Rezerwacja wizyty. PUE podpowie adres jednostki ZUS zgodnej z adresem zamieszkania,
 • Możliwość złożenia wniosku o zmianę swoich danych.

6. Urząd Skarbowy – eDeklaracje

Pobierz aplikację FillUp

Wysyłka deklaracji do Urzędu Skarbowego (Od 1 stycznia 2015 r. każdy podmiot zatrudniający więcej niż 5 pracowników jest zobowiązany do składania deklaracji CIT-8, PIT-11 i IFT-2 wyłącznie przez Internet).

7. Aukcje i przetargi elektroniczne

 • Branie udziału w aukcjach i przetargach,
 • Składanie wniosków,
 • Pełna komunikacja elektroniczna (zgodnie z JEDZ, czyli Jednolity Europejski Dokument Zamówienia obowiązkowy od października 2018).

Platformy przetargowe:

8. PARP – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Możliwość składania wniosków o dotację unijną.

9. RODO

Zawiadomienie o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych Osobowych

10. KRS – Portal S24

 • Zakładanie spółek prawa handlowego,
 • Edycja danych spółki,
 • Składanie sprawozdań finansowych spółki.

11. CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej)

 • Założenie Działalności Gospodarczej,
 • Edycja danych,
 • Zawieszenie działalności,
 • Likwidacja działalności.

12. Wystawianie faktur w formie elektronicznej

Elektroniczny podpis umożliwia w pełni legalnie i bezpiecznie wystawiać faktury w formie elektronicznej. Podpis wymaga synchronizacji z Twoim systemem fakturowym.

13. Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami – BDO

Wpis do BDO zobowiązane są wykonać podmioty, które:

 • wytwarzają odpady i prowadzą ewidencję odpadów;
 • wprowadzają na rynek krajowy produkty w opakowaniach, pojazdy, oleje, smary,opony, baterie bądź akumulatory, a także sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań, którzy wytwarzają odpady i prowadzą ewidencję odpadów;

14. Krajowa Izba Odwoławcza – KIO

Składanie formularzy do KIO (Krajowej Izby Odwoławczej)

15. Platforma ePUAP

Uzyskanie szybkiego dostępu do systemu e-PUAP dzięki zastosowaniu podpisu elektronicznego do potwierdzenia

16. UODO – Urząd Ochrony Danych Osobowych

 • Wyznaczenie, zmiana danych, odwołanie inspektora ochrony danych osobowych,
 • Zgłaszanie drogą elektroniczną zbiorów danych osobowych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO),
 • Składanie wniosków do UODO.

17. Usługi Elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia

 • Możliwość zgłoszenia oświadczenia o zatrudnieniu cudzoziemca,
 • Złożenie wniosku o pozwolenie na pracę stałą lub sezonową dla cudzoziemca.

18. GIIF – Generalny Inspektorat Informacji Kredytowej

Podpisywanie raportów do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).
Zgodnie z obowiązkiem możliwość przesłania do GIIF informacji o transakcjach, których wartość przekracza 15 000 euro, lub takich, co do których okoliczności wskazują, że środki służące do ich przeprowadzenia mogą pochodzi z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

19. Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych

 • Możliwość składania elektronicznych deklaracji celnych,
 • Możliwość składania wniosku o otrzymanie znaków akcyzy (e-banderole).

20. Portal Podatkowy

 • Wysyłka JPK_VAT,
 • Przejdź do portalu,
 • Rozliczanie podatku PIT i CIT, Rozliczanie akcyzy.

21. e-PFRON2 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Składanie deklaracji i informacji na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

22. Portal Obywatel.gov.pl

Możliwość sprawdzenia:

 • czy dowód osobisty, paszport jest gotowy,
 • punkty karne,
 • rejestracja i wyrejestrowanie pojazdu,
 • zaświadczenia i odpisy,
 • sprawy w urzędzie stanu cywilnego i wiele innych.

23. Oficjalna rządowa aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym

 • zgłoszenie robót budowlanych,
 • zgłoszenie rozbiórki,
 • wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych,
 • zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
 • zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

24. Prace geodezyjne

Systemy różnią się w zależności od powiatu.

 • zgłoszenie prac geodezyjnych składane przez wykonawcę prac geodezyjnych do starosty
  oraz Głównemu Geodecie Kraju,
 • operat techniczny,
 • mapy do celów prawnych,
 • mapy do celów projektowych.

25. Portal Emp@tia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki społecznej

Wszystkie wnioski o świadczenia wychowawcze, rodzinne, alimentacyjne, dot. pomocy społecznej i opieki nad dziećmi

Obszar świadczenia wychowawcze
Wniosek o ustalenie prawa do Świadczenia Wychowawczego – SW-1 (500+),
Wniosek o ustalenie prawa do Świadczenia Dobry Start – SDS-1 (300+, wyprawka+).

Obszar Świadczenia Rodzinne
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego – SR-1,
Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – SR-2 (becikowe),
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego – SR-3,
Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego – SR-4,
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego – SR-5,
Wniosek o ustalenie prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla osób,
które otrzymywały do dnia 1 maja 2004 r. ustalone na siebie świadczenie na podstawie ustawy
z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (dz. u. z 1991 r. nr 45, poz. 200, z późn. zm.),
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego – SR-7,
Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego
zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu,
które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu – SR-8 (za życiem).

Obszar Karta Dużej Rodziny
Wniosek o ustalenie prawa do Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny – systemu zniżek dla rodzin wielodzietnych – KDR.

Obszar Fundusz Alimentacyjny
Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego – FA-1.

Obszar Pomoc Społeczna

Wniosek o przyznanie pomocy społecznej – PS-1,
Powiadomienie o zmianie sytuacji życiowej – PS-2,
Informacja o potrzebie przyznania pomocy społecznej innej osobie/rodzinie – PS-3.

Obszar Opieka nad dzieckiem do lat 3
Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów – RKZ-1,
Informacja o zmianie danych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych lub wykazie dziennych opiekunów – RKZ-2,
Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykreślenie z wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających – RKZ-3.
Turnusy rehabilitacyjne – rejestry
Wniosek o wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych – ON-1,
Wniosek o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywa się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych – ON-2.
Wnioski międzyobszarowe
Wniosek o wydanie zaświadczenia o udzielonej pomocy – ZS-1,
Wniosek o umorzenie należności (w części lub w całości), rozłożenie na raty spłaty należności,
odroczenie terminu płatności, zwolnienie lub zmniejszenie odpłatności (w związku z nienależnymi świadczeniami lub świadczeniami realizowanymi odpłatnie) – ZS-2,
Zgłoszenie nieprawidłowości do jednostki terenowej – ZS-3,
Wniosek o zmianę decyzji lub postanowienia – ZS-4

26. eGO – Profil Zaufany

Dzięki podpisowi elektronicznemu możesz wyrobić bezpłatny
Profil Zaufany przez Internet, bez wychodzenia z domu czy biura.

27. Zaświadczenia o przebiegu lub ukończeniu studiów

Takie zaświadczenie może się przydać, na przykład kiedy chcesz wziąć kredyt studencki lub otworzyć przewód doktorski. Sprawdź, jak uzyskać takie zaświadczenie.

28. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – CRBR

CRBR gromadzi i przetwarza informacje o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką, zwanych beneficjentami rzeczywistymi.

29. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG)

Utworzenie konta elektronicznego w serwisie UFG umożliwia:

 • otrzymanie zaświadczenia o bezwypadkowej historii ubezpieczenia,
 • zgłoszenie kolizji,
 • weryfikację czy sprawca wypadku posiada ważne OC,
 • prześledzenie własnej historii ubezpieczenia OC w bazie danych,