W 2001 r., gdy wprowadzano pierwsze regulacje prawne, elektroniczny podpis  był głosem przyszłości, nowinką technologiczną traktowaną ze sporą dozą nieufności i dystansu. Jednak w związku z szybkim rozwojem technologicznym, stał się faktycznie obecny w codziennym i jest coraz chętniej wykorzystywanym narzędziem.

Najwięcej korzyści zastosowanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego przyniosło przedsiębiorcom. Natomiast z uwagi na to, że elektronizacja usług i procesów jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej na najbliższe lata, to możemy zakładać, że zasięg funkcjonowania e-podpisu będzie się tylko rozszerzał i wkraczał w kolejne sfery naszego życia.

Dzisiaj kwalifikowany elektroniczny podpis ma już ponad 40 zastosowań w kilku obszarach, które podzieliśmy następująco:

 1. Biznes,
 2. Urzędy i administracja,
 3. Sądownictwo i więzięnnictwo,
 4. Służba zdrowia,
 5. Pozostałe obszary.

Zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi zastosowaniami. Dzięki temu będziesz miał pewność, że wykorzystujesz 100% możliwości swojego podpisu kwalifikowanego.

Oto obszary, gdzie można zastosować elektroniczny podpis:

1. Podpisywanie umów cywilno-prawnych i bezpieczna wysyłka ich drogą elektroniczną (brak ryzyka podrobienia podpisu).

 • Podpisywanie umów i zapewnienie im autentyczności w komunikacji drogą internetową.
 • Rekomendujemy, aby umowy zapisywać jako plik PDF i te pliki podpisywać podpisem kwalifikowanym

2. E-akta

Od 1 stycznia 2019 roku pracodawca może przechowywać akta pracownicze w formie elektronicznej. Dokumenty takie jak np. kontrakt menedżerski, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa o pracę, regulamin wynagradzania, regulamin premiowania, wniosek urlopowy, rozliczenie delegacji mogą być podpisywane podpisem elektronicznym.

3. Platforma EFO 

Składanie ofert w przetargach prowadzonych przez Polską Grupę Górniczą S.A.

4. Zapisy na akcje spółek w postaci elektronicznej

Zapis na akcje w postaci elektronicznej wymaga wypełnienia formularza udostępnionego w systemie teleinformatycznym oraz opatrzenia kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, pod rygorem nieważności zapisu.

Podpis kwalifikowany jest jedyną łatwo dostępną metodą dla cudzoziemców, którzy chcieliby zainwestować w polskie spółki.

5. Platforma Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

Płatnik składek (np. przedsiębiorcy):

 • Korzystanie z aplikacji ePłatnik, za pomocą której m.in. można zgłosić
  pracownika do ubezpieczeń, wypełnić i przekazać dokumenty rozliczeniowe
  z wykorzystaniem danych z bazy ZUS,
 • Dla przedsiębiorców turystycznych i organizacji pożytku publicznego możliwość,
  oświadczenia w celu przystąpienia do programu Polski Bon Turystyczny (PBT).

Osoby ubezpieczone (np. pracownicy):

 • Możliwość sprawdzenia danych zapisanych na koncie w ZUS,
 • Dostęp do informacji o stanie konta ubezpieczonego,
 • Informacje o wystawionych zwolnieniach lekarskich.

Świadczeniobiorcy

 • Dostęp m.in. do formularza PIT 11A, czyli informacji o dochodach uzyskanych od ZUS
  lub do formularza PIT 40A, czyli rocznego obliczenia podatku przez ZUS,
 • Rezerwacja wizyty. PUE podpowie adres jednostki ZUS zgodnej z adresem zamieszkania,
 • Możliwość złożenia wniosku o zmianę swoich danych.

6. Urząd Skarbowy – eDeklaracje

Pobierz aplikację FillUp

Wysyłka deklaracji do Urzędu Skarbowego (Od 1 stycznia 2015 r. każdy podmiot zatrudniający więcej niż 5 pracowników jest zobowiązany do składania deklaracji CIT-8, PIT-11 i IFT-2 wyłącznie przez Internet).

7. Aukcje i przetargi elektroniczne

 • Branie udziału w aukcjach i przetargach,
 • Składanie wniosków,
 • Pełna komunikacja elektroniczna (zgodnie z JEDZ, czyli Jednolity Europejski Dokument Zamówienia obowiązkowy od października 2018).

Platformy przetargowe:

8. PARP – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Możliwość składania wniosków o dotację unijną.

9. RODO

Zawiadomienie o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych Osobowych

10. KRS – Portal S24

 • Zakładanie spółek prawa handlowego,
 • Edycja danych spółki,
 • Składanie sprawozdań finansowych spółki.

11. CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej)

 • Założenie Działalności Gospodarczej,
 • Edycja danych,
 • Zawieszenie działalności,
 • Likwidacja działalności.

12. Wystawianie faktur w formie elektronicznej

Elektroniczny podpis umożliwia w pełni legalnie i bezpiecznie wystawiać faktury w formie elektronicznej. Podpis wymaga synchronizacji z Twoim systemem fakturowym.

13. Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami – BDO

Wpis do BDO zobowiązane są wykonać podmioty, które:

 • wytwarzają odpady i prowadzą ewidencję odpadów;
 • wprowadzają na rynek krajowy produkty w opakowaniach, pojazdy, oleje, smary,opony, baterie bądź akumulatory, a także sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań, którzy wytwarzają odpady i prowadzą ewidencję odpadów;

14. Krajowa Izba Odwoławcza – KIO

Składanie formularzy do KIO (Krajowej Izby Odwoławczej)

15. Platforma ePUAP

Uzyskanie szybkiego dostępu do systemu e-PUAP dzięki zastosowaniu podpisu elektronicznego do potwierdzenia

16. UODO – Urząd Ochrony Danych Osobowych

 • Wyznaczenie, zmiana danych, odwołanie inspektora ochrony danych osobowych,
 • Zgłaszanie drogą elektroniczną zbiorów danych osobowych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO),
 • Składanie wniosków do UODO.

17. Usługi Elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia

 • Możliwość zgłoszenia oświadczenia o zatrudnieniu cudzoziemca,
 • Złożenie wniosku o pozwolenie na pracę stałą lub sezonową dla cudzoziemca.

18. GIIF – Generalny Inspektorat Informacji Kredytowej

Podpisywanie raportów do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).
Zgodnie z obowiązkiem możliwość przesłania do GIIF informacji o transakcjach, których wartość przekracza 15 000 euro, lub takich, co do których okoliczności wskazują, że środki służące do ich przeprowadzenia mogą pochodzi z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

19. Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych

 • Możliwość składania elektronicznych deklaracji celnych,
 • Możliwość składania wniosku o otrzymanie znaków akcyzy (e-banderole).

20. Portal Podatkowy

 • Wysyłka JPK_VAT,
 • Przejdź do portalu,
 • Rozliczanie podatku PIT i CIT, Rozliczanie akcyzy.

21. e-PFRON2 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Składanie deklaracji i informacji na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

22. Portal Obywatel.gov.pl

Możliwość sprawdzenia:

 • czy dowód osobisty, paszport jest gotowy,
 • punkty karne,
 • rejestracja i wyrejestrowanie pojazdu,
 • zaświadczenia i odpisy,
 • sprawy w urzędzie stanu cywilnego i wiele innych.

23. Oficjalna rządowa aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym

 • zgłoszenie robót budowlanych,
 • zgłoszenie rozbiórki,
 • wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych,
 • zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
 • zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

24. Prace geodezyjne

Systemy różnią się w zależności od powiatu.

 • zgłoszenie prac geodezyjnych składane przez wykonawcę prac geodezyjnych do starosty
  oraz Głównemu Geodecie Kraju,
 • operat techniczny,
 • mapy do celów prawnych,
 • mapy do celów projektowych.

25. Portal Emp@tia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki społecznej

Wszystkie wnioski o świadczenia wychowawcze, rodzinne, alimentacyjne, dot. pomocy społecznej i opieki nad dziećmi

Obszar świadczenia wychowawcze
Wniosek o ustalenie prawa do Świadczenia Wychowawczego – SW-1 (500+),
Wniosek o ustalenie prawa do Świadczenia Dobry Start – SDS-1 (300+, wyprawka+).

Obszar Świadczenia Rodzinne
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego – SR-1,
Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – SR-2 (becikowe),
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego – SR-3,
Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego – SR-4,
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego – SR-5,
Wniosek o ustalenie prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla osób,
które otrzymywały do dnia 1 maja 2004 r. ustalone na siebie świadczenie na podstawie ustawy
z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (dz. u. z 1991 r. nr 45, poz. 200, z późn. zm.),
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego – SR-7,
Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego
zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu,
które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu – SR-8 (za życiem).

Obszar Karta Dużej Rodziny
Wniosek o ustalenie prawa do Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny – systemu zniżek dla rodzin wielodzietnych – KDR.

Obszar Fundusz Alimentacyjny
Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego – FA-1.

Obszar Pomoc Społeczna

Wniosek o przyznanie pomocy społecznej – PS-1,
Powiadomienie o zmianie sytuacji życiowej – PS-2,
Informacja o potrzebie przyznania pomocy społecznej innej osobie/rodzinie – PS-3.

Obszar Opieka nad dzieckiem do lat 3
Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów – RKZ-1,
Informacja o zmianie danych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych lub wykazie dziennych opiekunów – RKZ-2,
Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykreślenie z wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających – RKZ-3.
Turnusy rehabilitacyjne – rejestry
Wniosek o wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych – ON-1,
Wniosek o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywa się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych – ON-2.
Wnioski międzyobszarowe
Wniosek o wydanie zaświadczenia o udzielonej pomocy – ZS-1,
Wniosek o umorzenie należności (w części lub w całości), rozłożenie na raty spłaty należności,
odroczenie terminu płatności, zwolnienie lub zmniejszenie odpłatności (w związku z nienależnymi świadczeniami lub świadczeniami realizowanymi odpłatnie) – ZS-2,
Zgłoszenie nieprawidłowości do jednostki terenowej – ZS-3,
Wniosek o zmianę decyzji lub postanowienia – ZS-4

26. eGO – Profil Zaufany

Dzięki podpisowi elektronicznemu możesz wyrobić bezpłatny
Profil Zaufany przez Internet, bez wychodzenia z domu czy biura.

27. Zaświadczenia o przebiegu lub ukończeniu studiów

Takie zaświadczenie może się przydać, na przykład kiedy chcesz wziąć kredyt studencki lub otworzyć przewód doktorski. Sprawdź, jak uzyskać takie zaświadczenie.

28. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – CRBR

CRBR gromadzi i przetwarza informacje o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką, zwanych beneficjentami rzeczywistymi.

29. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG)

Utworzenie konta elektronicznego w serwisie UFG umożliwia:

 • otrzymanie zaświadczenia o bezwypadkowej historii ubezpieczenia,
 • zgłoszenie kolizji,
 • weryfikację czy sprawca wypadku posiada ważne OC,
 • prześledzenie własnej historii ubezpieczenia OC w bazie danych,
 • składanie e-deklaracji do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

30. EPU – Elektroniczne postępowanie upominawcze

 • Monitorowanie spraw sądowych,
 • Składanie pozwów w sądzie elektronicznym,
 • Składanie pism procesowych w sądowym postępowaniu upominawczym.

31. Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

 • Przedstawiciele organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości mają wgląd do wszystkich danych zgromadzonych w Rejestrze z dostępem ograniczonym.
 • Dyrektorzy szkół, a także np. organizatorzy wypoczynku dla dzieci, mogą dowiedzieć się, czy osoba, którą chcą przyjąć do pracy, znajduje się w rejestrze.

32. Sądy Rejestrowe/Centralna Informacja/MSIG

Możliwość uzyskania elektronicznego dostępu do ww. podmiotów

33. eUKW – Elektroniczne Księgi Wieczyste

 • Przegląd ksiąg wieczystych,
 • Możliwość złożenia wnioski o wydanie dokumentów z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych,
 • Uzyskanie dostępu do elektronicznych zawiadomień o wpisie i informacji o stanie sprawy.

34. ZSMOPL (Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi)

Założenie konta przy pomocy podpisu elektronicznego.

 35. Elektroniczna dokumentacja medyczna (EDM)

 • Autoryzacja dokumentacji medycznej prowadzonej przez placówkę służby zdrowia,
 • Uzyskanie danych zgromadzonych w Systemie Informacji Medycznej z zastosowaniem podpisu elektronicznego.

36. e-ZLA – Elektroniczne zwolnienia lekarskie

Zgodnie z obowiązkiem, możliwość wystawiania przez lekarzy elektronicznych zwolnień lekarskich.

37. E-recepty – System P1

Zgodnie z obowiązkiem, możliwość realizacji przez apteki lub punkty apteczne recept on-line (obowiązek od 1 stycznia 2019).

38. RPWDL – Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Dokonywanie wpisów, zmian oraz wykreśleń w rejestrze:

 • rejestr podmiotów leczniczych,
 • rejestr praktyk zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów oraz pielęgniarek i położnych.

39. eDzienniczek – portal Librus lub portal Vulcan

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym na szkoły – możliwość podpisywania danych z systemu np. Librus lub Vulcan, który przechowuje informacje o uczniu (oceny, obecności itp.).

40. E-pieczęć dla uczelni wyższych

 • Wystawianie dyplomów przez uczelnie wyższe sygnowanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 • Podpisywanie Elektronicznej Legitymacji Nauczycieli Akademickich — ELSNA,
 • Podpisywanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej — ELS,
 • Podpisywanie Elektronicznej Legitymacji Doktoranta.

41. PKK – Profil Kandydata na Kierowcę

Możliwość elektronicznej korespondencji zgodnie z obowiązkiem przesyłania do Starostwa Profilu kandydata na kierowcę (PKK).

42. Podpis elektroniczny dla salonów samochodowych

Właściciel nowego pojazdu samochodowego nabytego w salonie sprzedaży pojazdów samochodowych może upoważnić ten salon lub uprawnionego przedstawiciela tego salonu do:

 • złożenia wniosku o rejestrację pojazdu,
 • odbioru decyzji o czasowej rejestracji pojazdu, pozwolenia czasowego
  i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych.

43. PURM – Portal Uczestnika Rynku Mocy

 • Polskie Sieci Elektroenergetyczne,
 • Dostęp do PURM, w zakresie pozwalającym na aktywny udział w procesach rynku mocy.

44. Realizacja bonu turystycznego

Osoby uprawnione do bonu mogą go aktywować na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
Po aktywacji mogą nim zapłacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne w podmiotach zarejestrowanych na PUE ZUS i wpisanych na listę przez Polską Organizację Turystyczną.

Elektroniczny podpis – zastosowania – podsumowanie

Prowadź i rozwijaj swoją firmę wygodnie, bez zbędnej zwłoki, jak przystoi na XXI wiek. Pokaż swoim kontrahentom i klientom, że jesteś technologicznie przygotowany, już teraz kliknij TUTAJ i wybierz podpis elektroniczny dla siebie i korzystaj
z jego wszystkich dobrodziejstw.