Walidator WebNotarius

Opis usługi

WebNotarius to pierwsza kwalifikowana usługa walidacji kwalifikowanych podpisów elektronicznych i pieczęci elektronicznych zgodna z rozporządzeniem eIDAS.

Kwalifikowana usługa walidacji kwalifikowanych podpisów elektronicznych

Kwalifikowaną usługę walidacji kwalifikowanych podpisów elektronicznych może świadczyć wyłącznie kwalifikowany dostawca usług zaufania, który:

  • zapewnia walidację zgodnie z art. 32 ust. 1; oraz
  • umożliwia stronom ufającym otrzymanie wyniku procesu walidacji w automatyczny, wiarygodny i skuteczny sposób oraz przy użyciu zaawansowanego podpisu elektronicznego lub zaawansowanej pieczęci elektronicznej dostawcy kwalifikowanej usługi walidacji.

Zastosowanie usługi WebNotarius w biznesie

Za pomocą usługi WebNotarius zwalidujesz:

  • podpisy złożone pod dokumentami przetargowymi,
  • podpisane umowy biznesowe,
  • dokumenty celne opatrzone podpisem,
  • podpisane faktury i oferty,
  • dokument podpisany dowolnym podpisem z całej UE.