REGULAMIN KONKURSU 'Najlepsza recenzja eSIGN’

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs internetowy jest organizowany pod nazwą ‘Najlepsza recenzja eSIGN’ i jest zwany dalej: „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest firma eSIGN Kamil Lelewski mieszcząca się przy ulicy Jerozolimskie 204, 02-486 w Warszawie, NIP 123-10-99-364, Fundatorem nagród jest firma eSIGN Kamil Lelewski.
 3. Konkurs prowadzony będzie za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook.
 4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 01.09.2017 o godzinie 08:00 i będzie trwać do dnia 14.09.2017 do godziny 23:59.
 5. Regulamin reguluje zasady i warunki udziału w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki osób biorących udział w Konkursie.
 6. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 7. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 8. Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnik akceptuje w całości treść Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki udziału w Konkursie.

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu może być tylko osoba fizyczna, która ma zarejestrowane konto na portalu społecznościowym Facebook, posiada ważny dokument tożsamości oraz korzystała z usług firmy eSIGN.
 2. Aby nagroda Simply Sign działała poprawnie, Zwycięzca konkursu musi posiadać:
 • Dostęp do Internetu na smartfonie i/lub komputerze.
 • Smartfon z oprogramowaniem Android w wersji v4.1 lub nowszej lub iOS w wersji 9.0 lub nowszej.
 • Konto w Sklepie Google Play lub konto w iOS AppStore.
 • Komputer z systemem operacyjnym Windows 7, 8, 10 lub OSX Mavericks, Yosemite, El Captain, Sierra. (minimalne wymagania sprzętowe: Procesor Pentium 1Ghz lub zgodny, pamięć RAM min. 4GB, minimum 200MB wolnej przestrzeni dyskowej przed instalacją aplikacji, rozdzielczość ekranu 1024×768 lub większa).
 1. Prawa uczestnictwa w Konkursie oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania uzyskanej w Konkursie nagrody, Uczestnicy mogą przenosić na inne osoby po uprzednim uzgodnieniu z organizatorem.
 2. Aby stać się „Uczestnikiem” konkursu konieczne jest :
 1. Osoba, która spełni wszystkie wymagania z punktu 3, zgodnie z powyższymi postanowieniami Regulaminu, staje się Uczestnikiem Konkursu.
 2. Lista Zwycięzców konkursu ukaże się do 72 godzin po zakończeniu konkursu na fanpage’u eSIGN.
 3. Nagrodzonych zostanie trzech uczestników konkursu, którzy w konkursie pod recenzją zdobędą najwięcej polubień i komentarzy.

NAGRODY W KONKURSIE

 1. Pierwsze miejsce – osoba, która zbierze najwięcej polubień i komentarzy pod recenzją otrzyma nagrodę (kwalifikowany certyfikat uniwersalny Simply Sign z subskrypcją na 1 rok oraz potwierdzenie tożsamości w siedzibie organizatora Al. Jerozolimskie 204, 02-486 Warszawa lub z dojazdem pracownika eSIGN do zwycięzcy konkursu. Wizyta po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Dojazd jest możliwy jedynie w miastach: Warszawa, Kraków, Szczecin, Lublin, Białystok, Łódź, Toruń, Poznań, Opole, Rzeszów). Certyfikat będzie aktywny w ciągu 24 godzin od spotkania pracownika eSIGN ze zwycięzcą konkursu.
 2. Drugie miejsce – osoba, która zdobędzie drugą pod względem ilości liczbę polubień i komentarzy pod swoją recenzją, otrzyma nagrodę (kwalifikowany certyfikat uniwersalny Simply Sign z subskrypcją na 1 rok oraz potwierdzenie tożsamości w siedzibie organizatora Al. Jerozolimskie 204, 02-486 Warszawa lub z dojazdem pracownika eSIGN do zwycięzcy konkursu. Wizyta po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Dojazd jest możliwy jedynie w miastach: Warszawa, Kraków, Szczecin, Lublin, Białystok, Łódź, Toruń, Poznań, Opole, Rzeszów). Certyfikat będzie aktywny w ciągu 24 godzin od spotkania pracownika eSIGN ze zwycięzcą konkursu.
 3. Trzecie miejsce – osoba, która zdobędzie trzecią pod względem ilości liczbę polubień i komentarzy pod swoją recenzją, otrzyma nagrodę (powerbank – zewnętrzną baterię do smartfona/tabletu, pendirve 16GB, kubek eSIGN, notes eSIGN, smycz eSIGN, długopis eSIGN). Nagroda zostanie dostarczona do zwycięzcy konkursu kurierem Poczty Polskiej w ciągu 14 dni roboczych.
 4. Nagrody nie można wymienić na jej równowartość pieniężną.
 5. W przypadku zebrania takiej samej ilości polubień i komentarzy przez uczestników Konkursu pod recenzją, Organizator zastrzega sobie prawo do wyłonienia zwycięzcy samemu.

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje w związku z przeprowadzeniem Konkursu powinny być:
 2. Pisemne i zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji.
 3. Przesłane listem poleconym na adres Organizatora (eSIGN, Jerozolimskie 204,

02-486 Warszawa).

 1. Wysłane najpóźniej w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia wyłonienia Zwycięzców (reklamacja wysłana po tym terminie nie wywołuje skutków prawnych; dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data stempla pocztowego).
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 5 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania.
 3. W przypadku złamania przez Uczestnika zapisów regulaminu lub wykrycia przez Organizatora podejmowania przez Uczestnika prób wpłynięcia na wynik Konkursu, Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z konkursu bez jakiegokolwiek postępowania wyjaśniającego. Takiemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo złożenia reklamacji na decyzję o wykluczeniu.

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

Organizator będzie zbierał od Zwycięzców następujące dane:

 1. Imię i nazwisko,
 • Adres e-mail,
 • Adres zamieszkania (do wysyłki nagrody),
 • Numer telefonu kontaktowego.
 1. Zwycięzca udziela Organizatorowi zgody na przetwarzanie danych w celach związanych z udziałem w Konkursie.
 2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do udziału w Konkursie. Osobom podającym dane osobowe przysługują prawa do:
 • Dostępu do danych,
 • Możliwości ich poprawiania,
 • Żądania zaprzestania ich przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników i Zwycięzców jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmiany specyfikacji nagrody. Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na fanpage’u eSIGN w zakładce „notatki”
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu bez podania przyczyn.
 3. Właściciel portalu społecznościowego Facebook jest całkowicie zwolniony z odpowiedzialności za przebieg wyżej wymienionego Konkursu pod nazwą 'Najlepsza recenzja eSIGN’.
 4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany oraz stowarzyszony z portalem społecznościowym Facebook.
 5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.