Nie wiesz, do kiedy sporządzić i wysłać sprawozdanie finansowe? Poznaj terminy obowiązujące w 2024 roku.

Sprawozdanie finansowe za 2023 rok – terminy

Zgodnie z ustawą o rachunkowości opublikowaną przez Ministerstwo Finansów ostateczne terminy sprawozdawcze są ściśle określone i firmy muszę je znać, by nie narazić się na kłopoty. 

Termin sporządzenia sprawozdania finansowego w 2024 roku

Spółki, które zarejestrowane są w KRS, mają 90 dni na przygotowanie sprawozdania finansowego od końca roku podatkowego. Jeżeli ich okres rozliczeniowy jest zgodny z kalendarzowym, termin na przygotowanie sprawozdania upływa 31 marca 2024 roku.

Do kiedy należy zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2023 rok?

Następnie dokument zostaje przyjęty przez odpowiednie organy w przedsiębiorstwie, takie jak zgromadzenie akcjonariuszy lub wszyscy wspólnicy. Również właściciel jednoosobowej firmy ma obowiązek zatwierdzić to sprawozdanie.

Sprawozdanie finansowe za cały rok powinno zostać zatwierdzone najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od daty, w której zakończono okres rozliczeniowy, czyli do 30 czerwca, jeśli okres obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Kiedy należy podpisać sprawozdanie?

To zależy od firmy. Najlepiej zrobić to w ten sam dzień, kiedy sprawozdanie zostanie sporządzone i zatwierdzone przez organy odpowiednie dla sprawy wewnątrz firmy.

Do kiedy należy sporządzić i wysłać sprawozdanie do KRS?

 • 15 dni od dnia zatwierdzenia – dotyczy do jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), które nie sporządzają sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
 • W terminie złożenia zeznania podatkowego za dany rok – dotyczy to podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy prowadzą księgi rachunkowe.
 • 15 dni od daty zatwierdzenia – dotyczy do podatników podatku dochodowego od osób prawnych niewpisanych do KRS, którzy mają obowiązek przygotować takie sprawozdanie.
 • Nie ma obowiązku dostarczenia sprawozdania – dotyczy to spółek cywilnych.

Rok podatkowy – co to?

Standardowo rok podatkowy, rok obrotowy jest równy kalendarzowemu i trwa od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.

Rok bilansowy – co to?

Rokiem obrotowym jest czas 12 kolejnych miesięcy, przyjmowany przez firmę dla rozliczenia działalności prowadzonej w tym okresie.

Dzień bilansowy – co to?

Dzień bilansowy to dzień, w którym sporządza się sprawozdanie finansowe. Jeśli rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym w przypadku danej firmy, to dzień bilansowy wypada 31 grudnia.

Co zawiera sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe to dokument, który powinien zawierać następujące informacje:

 • Bilans – pokazujący stany aktywów i pasywów na ostatni dzień obecnego i poprzedniego roku obrotowego.
 • Rachunek zysków i strat – pokazujący oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty, oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za obecny i poprzedni rok obrotowy.
 • Dodatkowe informacje – które zawierają m.in. opis przyjętych polityk rachunkowości, wraz z metodami wyceny i zmianami w porównaniu do poprzedniego roku.

Do raportu finansowego należy dołączyć:

 • Uchwałę zatwierdzającą te dokumenty
 • Sprawozdanie z działalności (jeśli jest wymagane – dotyczy to np. spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych)
 • Uchwałę dotyczącą podziału zysków lub pokrycia straty
  opinie/sprawozdanie biegłego rewidenta (jeśli raport finansowy był poddany ocenie)
sprawozdanie finansowe do kiedy

Jakie są sankcje za niezłożenie sprawozdania finansowego 2023?

Niezłożenie sprawozdania finansowego wiąże się z różnymi konsekwencjami, takimi jak:

 • Kierownik jednostki (np. członek zarządu) może zostać ukarany grzywną w wysokości od 10 do 720 stawek dziennych.
 • Kierownik jednostki (np. członek zarządu) może być skazany na karę ograniczenia wolności od jednego miesiąca do dwóch lat.
 • Może zostać podjęte postępowanie przymuszające.
 • Spółka może zostać rozwiązana i wykreślona z KRS.
 • Może zostać ustanowiony kurator.

Spółki, które nie złożą sprawozdania, otrzymują wezwanie od KRS do jego złożenia w ciągu siedmiu dni pod groźbą kary lub rozwiązania spółki (jest to tzw. tryb przymuszający).

Jeżeli mimo wezwania KRS, nie zostaną złożone roczne sprawozdania finansowe za kolejne dwa lata obrotowe, sąd podejmuje decyzję o rozwiązaniu podmiotu wpisanego do KRS bez konieczności przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Może również zostać ustanowiony kurator przez sąd, który będzie zarządzał sprawami firmy.

Przepisy nie przewidują żadnych wyjątków dotyczących sytuacji losowych, na przykład złożenia zeznania po terminie z powodu awarii systemu lub braku prądu.

Co w sytuacji, gdy przedsiębiorca, członek zarządu jest obcokrajowcem?

To wyjątkowa sytuacja, ponieważ obcokrajowiec nieposiadający numeru PESEL w KRS nie może podpisać sprawozdania. Jest jednak wyjście. To podpis kwalifikowany.

Więcej na ten temat dowiesz się z tego artykułu: Podpisywanie sprawozdania finansowego przez obcokrajowca

Jak wyrobić kwalifikowany podpis elektroniczny?

Kwalifikowany podpis elektroniczny możesz zdobyć w bardzo szybkim czasie i to bez wychodzenia z domu. Wystarczy, że wejdziesz na stronę:
https://esign.pl/podpis-elektroniczny/ i wybierzesz opcję najlepszą dla siebie i swojej firmy.

Podsumowanie

Masz jakiekolwiek pytanie na temat e-Podpisu? Skontaktuj się z nami:

e-mail: biuro@esign.pl,
tel: +48 22 398 43 50,
+48 699 585 770. 

Pomożemy Ci wypełnić wszelkie dokumenty i bezstresowo złożyć e-sprawozdanie finansowe.